ДОКУМЕНТИ

Стратегия за превенция на агресивното поведение

Правилник за пропускателния режим

Етичен кодекс

Вътрешни правила за приемане на жалби

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

 

Обществен съвет

Механизъм за противодействие на училищния тормоз