ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Опазването на околната среда е много важен проблем, който стои пред съвременното общество. В днешно време, в условията на бързоразвиващия се научно-технически прогрес човекът все по-активно се намесва в природните процеси. Затова опазването на околната среда се превръща в един от най-важните и актуални проблеми. В условията на глобално замърсяване на планетата и увеличено потребление на природни ресурси, това замърсяване оказва голямо влияние върху здравето и  живота на хората. Затова е много важно да се борим с този проблем тъй като той е глобален социален проблем. За решаването му е необходимо да се обърне специално внимание на екологичното възпитание и образование на децата още от училищна възраст. По този начин ще се формира у учениците благоприятно и отговорно отношение към природата и нетърпимост към различни прояви на опасно увреждане на околната среда.

Желаем да включим иновативна дисциплина “Основи на екологията” в учебния план на шести клас за следващата учебна година, за да подготвим по-добре нашите ученици за съвременния свят. Ще провокираме любознателността им и спомогнем за развитието на качества като креативност, логично и аналитично мислене. Тези придобити умения за учене са полезни за всички училищни дисциплини.

Протокол ПС

ТЕМАТИЧНИ ПРОГРАМИ