ПОДКРЕПА

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Уважаеми родители,

В изпълнение на разпоредбите на Наредбата за приобщаващото образование е изработен и въведен Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Въвеждането на общ механизъм се налага от разбирането, че реален напредък в справянето с насилието и тормоза може да бъде постигнат само при прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и изпълнява от всички участници в образователния процес.

Такава политика съществува в ОУ „Васил Априлов“ и е част от цялостната съвкупност от политики за развитие на училището. Тя регламентира в дългосрочен план целите и задачите по отношение на превенцията и интервенциите в случай на насилие и тормоз. В тази връзка ежегодно се прави изследване и оценка на настоящата ситуация в училище с цел актуализиране дейностите и мерките за действия. За нуждите на изследването се използва метод за оценка „Тормозът от връстниците в училище“ разработен от Пламен Калчев в Софийски университет. Целта е да се идентифицират основните характеристики на тормоза в училище: честота, форми, „горещи точки“, основни канали за комуникация, реакции на безпокойство и тревожност, възможни действия при случай на тормоз. Установените данни ще доведат до предприемане на конкретни мерки, така че децата да се чувстват в безопасност и комфортно в училищната среда.

Резултатите ще бъдат представени през месец Декември на заседание на Педагогическия съвет и на родителската общност чрез Обществения съвет към училището.

Наредба за приобщаващото образование – https://www.mon.bg/bg/59#nrdb-priobshtavashto

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – http://ruovarna.bg/images/files/2018/1_Mehzm_tormoz_281217.pdf

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование –

http://ruo-varna.bg/images/files/2018/2_Algoritum-281217.pdf

Метод за оценка

Как да подготвим детето си за училище!

Структура на семейството и ролята на родителя в училищния живот