Покана за обществена поръчка

Документация

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130, За: Албена Руменова Комитова – Директор; Николай Николов – СУЧР, България 9000, Варна, Тел.: 052 604298, E-mail: ouaprilov1909@abv.bg, Факс: 052 604297

Място/места за контакт: гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http/www.ouvasilaprilov.com.

Адрес на профила на купувача: http/www.ouvasilaprilov.com.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Преустройство на актовата зала на училището

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 44000000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Преустройство на актовата зала на училището, по следните дейностти: 1. Доставка на материалите и монтаж на преградна стена от гипс – картон двустранна, с топлоизолация, изграждане на носещата я конструкция 2*12,5 кв. метра 2. Направа на шпакловка върху стената 51 м2 3. Грундиране с дълбоко проникващ грунд 51 м2 4. Боядисване с латекс 51 м2 5. Доставка и монтаж на вътрешна водопроводна инсталация, PPR тръби Ф 25 с фасонни части 9 м 6. Направа на топлоизолация 9 м 7. Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 50 с фасонни части (вътрешна канализация) 9 м. 8. Направа на отвори 4 бр. 9. Направа на улеи в зида 20 м. 10. Направа на мазилка 4,20 м2 11. Доставка и монтаж на 2 броя мивки включително и сифоните за тях 12. Доставка и монтаж на смесителни батерии 2 бр. 13. Доставка и монтаж на подови сифони 2 бр. 14. Доставка и монтаж на фаянс около мивките 4,60 м2 15. Доставка и изтегляне на захранващи кабели в кабелни канали 3*2,5 мм2 – 20 м. 16. Доставка и изтегляне на кабел в кабелни канали 3*4 мм2 – 10 м 17. Доставка и монтаж на кабелни канали – 30 м. 18. Доставка и монтаж на ел. прекъсвачи тип ключ за осветление 2 бр. 19. Доставка и монтаж на ел. контакти 4 бр. 20 Доставка и монтаж на разклонителни кутии 3 бр. Прогнозната цена е без ДДС. При подаване на оферта от участник, цената на която е по – висока, участникът няма да се допусне до класиране

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3063 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ „Васил Априлов“ – Варна ул „Братя Миладинови“ 130

 

NUTS:

BG331

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците представят следните документи за участие: Офертата (оригинал) и приложенията към нея се изготвят по приложените образци от документацията; Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал); Административни сведения (образец №1); Копие от документа за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;Оригинал/ нотариално заверено копие на Договор за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД); Копие на документите за регистрация или идентификационен номер за всяко; Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) . Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал) ; Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал);Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива; Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Техническо предложение, попълнено съгласно образец от док.; Ценова оферта, съгласно образец от док; подробно описание на изискванията за изпълнение на поръчката е посочено в Документацията за участие, която заедно с публичната покана могат да бъдат получени/изтеглени свободно/ на адреса на профила на купувача -http/www.ouvasilaprilov.com

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/09/2014 12:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана и Документацията за участие в настоящата поръчка могат да бъда получени /изтеглени свободно/ на адреса на профила на купувача. Отварянето на офертите ще се проведе на 05.09.2014 г. от 12 ч. в основната сграда на ОУ „Васил Априлов“ в гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/09/2014