Проекти

1. Работа по проекти и програми
Дейност/период на реализация
Кратко описание
1.
Обучение, възпитание и развитие на учениците,  постигнатото ниво на обученост,интереси, възможности,
ОУ “Васил Априлов” е учебно заведение с 100-годишна история. За нашето училище са характерни освен изискванията за компетентност по всеки учебен предмет, също и изискванията за общи компетентности. По своята същност те са общочовешки умения.
 През годините училището се утвърждава като отворена към социалната среда организация, основана на сътрудничеството между учителския състав и родителската общност.
През учебната 2008/2009год. в училището има 419 ученика от ПГ до VІІклас, разпределени в 2 подготвителни групи, 11 паралелки в начален етап и 6 паралелки в прогимназиален етап.
Наред с образованието и възпитанието учителите в училището работят и за развиване творческите заложби на учениците, техните дарования и таланти, за да могат да отговорят на актуалните им потребности и да стимулират творческия им потенциал.
В училище функционират групи за ЗИП Математика, БЕЛ, ИТ, РЕ, Хореография, Околен свят. Своите заложби и таланти учениците могат да изявяват и в групите за
СИП Математика, АЕ, Краезнание.
През настоящата учебна година са сформирани групи за ИКД с разнообразна насоченост- краезнание, музика, вокално пеене, футбол, информационни технологии.
2.
Община Варна- Програма за квалификационни дейности и мероприятия-2005
„Ние можем повече” /октомври-ноември 2005г./
Проект за квалификация на учителите с цел придобиване на начални компютърни умения по следните модули- Word, Windows, Exsel, PowerPoint, Internet.
Период на реализация- 22.10.2005г.- 26.11.2005г. Участници- 25 учители.
Финансова помощ: 500лв.
3.
Община Варна- Програма за квалификационни дейности и мероприятия-2006
„Ние можем много повече” /юни 2006г./
Проект за квалификация на учителите с цел придобиване на нови компютърни умения- второ ниво по следните модули- Word, Windows, Exsel, PowerPoint, Internet.
Период на реализация- 21.06.2006г.- 30.06.2006г. Участници- 25 учители.
Финансова помощ: 500лв.
4.
Община Варна- Програма за квалификация на педагогическите кадри за 2006г.
„Ние общуваме”
/декември 2006г./
Проектът за квалификация на учителите с основна цел задълбочаване разбирането и познаването на комуникативните умения, окуражаването на инициативи, с които да се осигури по-интересно представяна на учебния материал и се подпомогне процеса на преподаване.
Период на реализация- 17.12.2006г.- 17.12.2006г. Участници- 24 учители.
Финансова помощ: 500лв.
5.
Община Варна- Програма за квалификационни дейности и мероприятия-2007
„Ние знаем повече” /ноември- декември 2007г./
Основната цел на проекта е придобиване на основни граматични познания, усвояване на умения за свободна комуникация на базата на основен лексикален минимум.
Курсът на обучение даде обща представа от практиката на езика, начални лексикални и граматични умения, водене на елементарен разговор в рамките на 700 – 800 думи.
 Граматиката покрива Сегашно просто време (PresentSimpleTense) и различните му употреби, форми за изразяване на бъдеще време и Минало просто време (PastSimpleTense), съгласуване между тези времена, широка гама от писмени и устни упражнения, разиграни в различни ситуации.
Период на реализация- 26.11.2007г.- 07.12.2007г. Участници- 14 учители.
Финансова помощ: 600лв.
6.
Министерство на културата
 Програма” Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност”
Основна цел на проекта е обогатяване книжния фонд на училищната библиотека с нови книги и информационни източници. Всички закупени книги и информационни източници са маркирани със специален стикер, предоставен от Министерство на културата.
Период на реализация- м.11.2007г.- м.12.2007г.
Финансова помощ: 1010лв. обща стойност- 707лв. от Министерство на културата и 303лв. собствени средства.
7.
Министерство на образованието и науката
Национална програма „Училището- територия на учениците”
Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”
„Ние общуваме без граници” /учебна 2007-2008година/
Проектът има за основна цел осмисляне на свободното време на учениците и даване на възможност за нови социални контакти.
За ангажиране на свободното време на учениците със занимания, подпомагащи интелектуалното, духовното и нравственото им израстване и засилване интереса към изучаване на английски език бе насочена работата в групите, които работиха по реализацията на проекта. В него участваха ученици от начален етап- от вториу трети и четвърти клас.
Създаден бе нов езиков кабинет, оборудван с компютърна техника за индивидуална работа на всеки ученик. Използва се специализиран езиков софтуер.
Период на реализация- учебна 2007-2008 година Участници- 60 ученици от начален етап.
Финансова помощ: По програмата – 15000лв и собствени средства- 17421лв. Обща стойност-32421 лв.
8.
Община Варна
„Училищен живот- минало и традиции” /2008- 2009г./
Проектът е насочен към дейности, свързани с проучване на традициите в училищния живот и тяхното представяне във връзка с отбелязване на 100 годишния юбилей на училището през 2009г..
Основните цели са учениците да се научат да боравят с архивни исторически материали, да се създадат умения за систематизиране на информация, отразяваща училищните традиции. Проектът приключва с изнасяне на музикално- сценичен спектакъл пред родители и гости, представящ миналото и традициите в българското училище.
Период на реализация- учебна 2008-2009 година Участници- 98 ученици – участниците в група за ИКД „Краезнание”, участниците във вокални групи към училището, хореографските паралелки в начален етап.
Финансова помощ: 1000 лв.
9.
Министерство на образованието и науката
Национална програма „Училището- територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
„С традиции и възрожденски дух вървим към бъдещето” /учебна 2008-2009година/
През 2009 година ОУ”Васил Априлов” ще чества своя 100-годишен юбилей. В тази връзка е издирвателската и проучвателска дейност на училищните традиции през годините на Възраждането до наши дни, предпоставка за съхраняване на българската идентичност. Основната цел на проекта е насочена към изграждане на приемственост между поколенията, фактор за духовното и нравствено възпитание на учениците.
Период на реализация- учебна 2008-2009 година Участници- 430ученици – участниците в група за ИКД „Краезнание”, участниците във вокални групи към училището, хореографските паралелки в начален етап.
Финансова помощ: По програмата-1400 лв. и собствени средства-600лв.
2. Опит по програми и проекти
Наименование на съответния финансов инструмент или програма
Бюджетна линия
Сума (лева)
Година на получаване
Основни дейности по проекта
1. Национална програма” Училището- територия на учениците”
 Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност
 
15000
2007
1.Закупуване на дълготрайни активи- камера, слушалки, екран,озвучителна техника,компютри, мултимедия.
2. Закупуване на учебни помагала, литература,речници, компютърен софтуер, учебни филми
3. Организация по въвеждането на чуждоезиково обучение с напреднали деца от ІІ до ІV клас
 4. Организиране на празници на английската култура, състезания.
2. Национална програма” Училището- територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
 
1400
2008
1. Проучване на архивни материали, разучаване на стихотворения, песни, игри от периода на Възраждането
2. Разучаване на детски музикално-танцови игри,български народни танци 3.Изработване на костюми
4. Изнасяне на музикално- сценичен спектакъл
3. Община Варна- Програма за квалификационни дейности и мероприятия-2006
„Ние можем много повече” /юни 2006г./
 
500
2006
Проект за квалификация на учителите с цел придобиване на нови компютърни умения- второ ниво по следните модули- Word, Windows, Exsel, PowerPoint, Internet.
Период на реализация- 21.06.2006г.- 30.06.2006г. Участници- 25 учители.
 
 
3. Проекти по Европейските фондове- по схема BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектно предложение- „Училището- работилница за таланти”.
Средства, с които училището кандидатства попроекта – 89354,00лв.
4. Проекти, с които училището кандидатства през 2009година:
І. Мярка „ Без свободен час” към Министерство на образованието и науката
 
Средства, с които училището кандидатства попроекта – 3459,53лв.
 
 
ІІ. Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2009 г. към Министерство на културата.
 
Средства, с които училището кандидатства попроекта – 1016,00лв.
 
 
ІІІ. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” към Министерство на образованието и науката
Модул „Ритуализация на училищния живот” – проект за изработване на училищни униформи
 
„Априловци- с нова визия и отговорност за вековния си юбилей”        
Средства, с които училището кандидатства попроекта – 50000,00лв.