Проекти

Информация за проектите, по които работи ОУ „Васил Априлов”
През учебната 2012/2013 г. по традиция ОУ „Васил Априлов” спечели и работи по проекти на европейски, национални и общински програми.
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ:
1.През месец март 2013 г. комисия в Брюксел оцени качеството, пълнотата, реалистичността и визията на изготвения двегодишен план за развитие, въз основа на който ОУ „В. Априлов“ е едно от 10-те училища в България, наградено с безплатен мобилен интеренет достъп по проект заелектронно обучение за разгръщане на потенциала за иновации на образованието в Европа Open Discovery Space.
   Той включва интерактивни презентации и демонстрации на модели и възможности за приложението им, представяне на мрежи за международни партньорства по проекти, обучение за създаване на екип за разработване и създаване на проекти за образователни дейности, насоки за подобряване на управлението на знанията.
Приложението на новите технологии ще започне с подготовка и реализация на иновативен урок за 7 клас „Слънчевата система” с учител Галина Радева и съвместно с доц. Веселка Радева от НАОП „Н. Коперник”- Варна. В урока ще се използва илюстративен материал от WorldWideTelescope – в областта на планетите от Слънчевата система. Така ще се реализира едно от най-новите направления в Европейската педагогика за училищно обучение чрез наука и с методите и средствата на конкретната наука. В хода на урока ще бъде реализирана и SKYPE –връзка с учен- астроном от Националната астрономическа обсерватория- Рожен.
2.Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ), финансиран от Европейските структурни фондове чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Общата цел на проекта е  да се осмисли свободното време на учениците чрез включването им в извънкласни и извънучилищни дейности, които да стимулират и мотивират възможностите им да мислят, да изразяват свободно своето мнение, да правят това, което искат, без да бъдат принуждавани и командвани, да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището, за обществото.
Организирани са 18 извънкласни и извънучилищни дейности, обособени в следните направления:
·    Комуникативни умения на роден език;
·    Комуникативни умения на чужд език;
·    Културни компетентности- изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез музика, литература, пластични изкуства;
·    Граждански компетентности – форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти;
·    Природоматематически науки;
·    Математическа грамотност и базови познания в областта на науката и технологиите;
·    Здравно образование;
·    Здравословен начин на живот.
3.  По проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, изпълняван от  Министерството на образованието, младежта и науката повече от половината учители в училище „Васил Априлов“ ще повишат своята квалификация.
4.Проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година. По проекта учениците от Iдо VIIклас ще бъдат информирани и консултирани от кариерни консултанти за подпомагането им при избора на образование.
 5. Училището е включено и в Европейска инициатива за наблюдаване на растежа в детска възраст – провежда се от Националния център по обществено здраве и анализи, в сътрудничество със Световната здравна организация. Целта му е да промотира здравето и благополучието на деца от началното училище и се провежда в няколко страни в Европа.
НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
 1. В училището са оборудвани 2 нови кабинета с по 16 терминални станции по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“. Целта на програмата е да бъдат обновени и заменени компютърните станции със съвременни терминални решения. Предимствата на технологията са в пригодеността й към учебния процес, по- ниска цена и по- малки текущи разходи, по- лесно управление и по- голяма дълготрайност във времето.
 2. За поредна година училището работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик“. Сформирани са 2 групи по модул” „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи. Дава се възможност за допълнителна работа по направление български език и литература в подготвителна група – шестгодишни с ръководител Росица Петрова и в подготвителна група – петгодишни с ръководител Даниела Атанасова.
 3. Модул „Подпомагане храненето на децата от ПГ в детските градини, децата от ПК в училище и учениците от І- ІV клас” по Националната програма за по-пълното обхващане на учениците в задължителна училищна възраст на МОМН и по схемата „Училищен плод” на Държавен фонд „Земеделие” към Министерството на земеделието и храните.
ОУ „Васил Априлов“ традиционно работи по национална програма „Участвам и променям“. Под ръководството на психолога г-жа Яница Янева и педагогическия съветник г-н Галин Ников се провеждат мероприятия, подчинени на следните основни теми:
  • Физическо здраве: Физическа активност и спорт; здравословно хранене.
  • Психично здраве: Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици; Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз;
  • Толерантност към различието; Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ
  • Социално благополучие: Ученическо самоуправление и благотворителност.
До момента са проведени следните мероприятия: Празник на толерантността през месец ноември 2012 г., Изложба от карвинг произведения в края на месец ноември, беседи по паралелки под надслов „Споделен опит за справяне с тревожности и страхове“ през месец януари, изработване на табло за споделяне на опит за справяне със страхове и тревожности.
Кампанията за гражданско и здравно образование „Участвам и променям“ се провежда през цялата учебна година, като голяма част от дейностите вече са станали традиционни за училището и са чакани с нетърпение от ученици, учители и родители.
 
ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ, по които работи училището:
 
 
   1.Общинска програма „Учене без напрежение“- провежда се с учениците от 5 клас за превенция и профилактика на детската агресия.В ОУ „Васил Априлов“ са сформирани четири групи, с които работи специалист- психолог от Център за психично здраве. Занятията се състоят в провеждане на тренинги, решаване на казуси, дискусии за отработване на социални умения.
    2. Общинска програма „Детско зрение“ – за превенция и профилактика на детското зрение с участието на 5-годишни, 6-годишни и учениците от 1 и 2 клас. В училището са извършени предварителни профилактични прегледи на децата и са дадени препоръки за профилактика и лечение.
   3. Заявено е участие по Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“. Представлява оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на деца с гръбначни изкривявания, деформация на гръдния кош и плоскостъпие. Насочена е към учениците от 1 до 7 клас.
     4. Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в Община Варна през 2013 година. Проект „Изготвяне на индивидуално портфолио на учителя/ ученика.
     5. Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2013 година. Проект „Искам да бъда“, който насочва вниманието към мястото на децата със СОП в детското общество.
ПРЕДСТОЯЩ ПРОЕКТ:
Разработен е проект „Доброто начало” за подобряване условията за отдих в прилежащите училищни дворове. Предстои решение на комисия от „ОМДС”- Варна след разглеждане и класиране на предложението.