Проект „Равен достъп до училищно обазование в условията на кризи“

Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати
всички училища в страната.
Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и
приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на
образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в
  електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за
  по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на
  преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния
  процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и
държавни училища, образователни медиатори и родители.

Министерството на образованието и науката организира, управлява, изпълнява и
контролира дейностите по проекта чрез Екип за организация и управление на проекта на
централно ниво (ЕОУП), териториални екипи за организация и управление на проекта (ТЕОУП)
към всяко РУО и училищни екипи за организация и управление на проекта (УЕОУП).
Министърът на образованието и науката определя със заповед ръководител на проекта.