Стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В ОУ „Васил Априлов“ за учебната 2019-2020 година са формирани три групи за подкрепа на ученици в прогимазиален етап на обучение – две по математика  (в пети и шести клас) и една по БЕЛ (в пети клас).