Стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Logo_Babor_2

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В ОУ „Васил Априлов“ за учебната 2019-2020 година са формирани три групи […]

» Read more

Да докоснем Космоса

received_10212281754017401

Учениците от 4 б клас вложиха много въображение, творчество и старание в изготвянето на проекта „Слънчева система“. По нагледен и особено приятен начин децата придобиваха знания за Космоса. Така те разбраха, че науката може да бъде забавна, интересна и провокираща мисленето. Слънцата и планетите грейнаха в светли, ярки цветове и привлякоха вниманието на малки и големи.

» Read more

Дейностите по проект „Твоят час“

Logo_Babor_2

Дейностите по проект  „Твоя час“ в основно училище „Васил Априлов“  са общо четиринадесет, като три от групите са с дейности за преодоляване на обучителни затруднения, а останалите са по интереси. Учениците работят с желание и изявите им са гордост за ръководителите им. Във фоайето на училището бе организирана изложба на творбите на децата, която бе посетена от родители и учители, […]

» Read more

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Logo_Babor_2

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В подкрепа на учениците със СОП в училището от 06.2016 по проекта работят специалисти – психолог, логопед и ресурсни учители. Направено е обследване и са обхванати всички ученици, за които е […]

» Read more

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81

Стартира проект „Твоят час“ в ОУ „Васил Априлов“-гр. Варна На 01 ноември 2016г. в ОУ „Васил Априлов“-гр.Варна стартира проект „Твоят час“. В резултат на проучване желанията на учениците с анкетни карти се сформираха общо четиринадесет групи:- в начален и прогимназиален етап три групи за преодоляване на обучителни затруднения и единадесет групи за занимания по интереси. Учениците ще спортуват, творят и […]

» Read more

Проекти

Logo_Babor_2

1. Работа по проекти и програми № Дейност/период на реализация Кратко описание 1. Обучение, възпитание и развитие на учениците,  постигнатото ниво на обученост,интереси, възможности, ОУ “Васил Априлов” е учебно заведение с 100-годишна история. За нашето училище са характерни освен изискванията за компетентност по всеки учебен предмет, също и изискванията за общи компетентности. По своята същност те са общочовешки умения.  През […]

» Read more

Проекти

Logo_Babor_2

Информация за проектите, по които работи ОУ „Васил Априлов” През учебната 2012/2013 г. по традиция ОУ „Васил Априлов” спечели и работи по проекти на европейски, национални и общински програми. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ: 1.През месец март 2013 г. комисия в Брюксел оцени качеството, пълнотата, реалистичността и визията на изготвения двегодишен план за развитие, въз основа на който ОУ „В. Априлов“ е едно […]

» Read more