Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана

Прочетете повече