Стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В ОУ „Васил Априлов“ за учебната 2019-2020 година са формирани три групи за подкрепа на ученици в прогимазиален етап на обучение – две по математика  (в пети и шести клас) и една по БЕЛ (в пети клас).

Да докоснем Космоса

Учениците от 4 б клас вложиха много въображение, творчество и старание в изготвянето на проекта „Слънчева система“. По нагледен и особено приятен начин децата придобиваха знания за Космоса. Така те разбраха, че науката може да бъде забавна, интересна и провокираща мисленето. Слънцата и планетите грейнаха в светли, ярки цветове и привлякоха вниманието на малки и големи.

received_10212281753217381 received_10212281753257382 received_10212281754017401 received_10212281753537389

Дейностите по проект „Твоят час“

Дейностите по проект  „Твоя час“ в основно училище „Васил Априлов“  са общо четиринадесет, като три от групите са с дейности за преодоляване на обучителни затруднения, а останалите са по интереси. Учениците работят с желание и изявите им са гордост за ръководителите им. Във фоайето на училището бе организирана изложба на творбите на децата, която бе посетена от родители и учители, представители на обществения съвет, директора и заместниците му. Много от учениците показват истински талант в това, което правят в заниманията и заявяват желание, и през новата учебна година да продължат.

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001

„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В подкрепа на учениците със СОП в училището от 06.2016 по проекта работят специалисти – психолог, логопед и ресурсни учители. Направено е обследване и са обхванати всички ученици, за които е установена необходимостта от подкрепа. Проекта има за цел осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в училищата за осъществяване на включващо обучение. В ОУ „Васил Априлов“ работи млад и енергичен екип, който обгрижва учениците и подпомага тяхното развитие. Организират се много мероприятия и се водят необходимите часове.

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Стартира проект „Твоят час“ в ОУ „Васил Априлов“-гр. Варна

На 01 ноември 2016г. в ОУ „Васил Априлов“-гр.Варна стартира проект „Твоят час“. В резултат на проучване желанията на учениците с анкетни карти се сформираха общо четиринадесет групи:- в начален и прогимназиален етап три групи за преодоляване на обучителни затруднения и единадесет групи за занимания по интереси. Учениците ще спортуват, творят и ще се забавляват. Училището има опит в работата по проекти през годините. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. logo_es-300x104          %d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проекти

1. Работа по проекти и програми
Дейност/период на реализация
Кратко описание
1.
Обучение, възпитание и развитие на учениците,  постигнатото ниво на обученост,интереси, възможности,
ОУ “Васил Априлов” е учебно заведение с 100-годишна история. За нашето училище са характерни освен изискванията за компетентност по всеки учебен предмет, също и изискванията за общи компетентности. По своята същност те са общочовешки умения.
 През годините училището се утвърждава като отворена към социалната среда организация, основана на сътрудничеството между учителския състав и родителската общност.
През учебната 2008/2009год. в училището има 419 ученика от ПГ до VІІклас, разпределени в 2 подготвителни групи, 11 паралелки в начален етап и 6 паралелки в прогимназиален етап.
Наред с образованието и възпитанието учителите в училището работят и за развиване творческите заложби на учениците, техните дарования и таланти, за да могат да отговорят на актуалните им потребности и да стимулират творческия им потенциал.
В училище функционират групи за ЗИП Математика, БЕЛ, ИТ, РЕ, Хореография, Околен свят. Своите заложби и таланти учениците могат да изявяват и в групите за
СИП Математика, АЕ, Краезнание.
През настоящата учебна година са сформирани групи за ИКД с разнообразна насоченост- краезнание, музика, вокално пеене, футбол, информационни технологии.
2.
Община Варна- Програма за квалификационни дейности и мероприятия-2005
„Ние можем повече” /октомври-ноември 2005г./
Проект за квалификация на учителите с цел придобиване на начални компютърни умения по следните модули- Word, Windows, Exsel, PowerPoint, Internet.
Период на реализация- 22.10.2005г.- 26.11.2005г. Участници- 25 учители.
Финансова помощ: 500лв.
3.
Община Варна- Програма за квалификационни дейности и мероприятия-2006
„Ние можем много повече” /юни 2006г./
Проект за квалификация на учителите с цел придобиване на нови компютърни умения- второ ниво по следните модули- Word, Windows, Exsel, PowerPoint, Internet.
Период на реализация- 21.06.2006г.- 30.06.2006г. Участници- 25 учители.
Финансова помощ: 500лв.
4.
Община Варна- Програма за квалификация на педагогическите кадри за 2006г.
„Ние общуваме”
/декември 2006г./
Проектът за квалификация на учителите с основна цел задълбочаване разбирането и познаването на комуникативните умения, окуражаването на инициативи, с които да се осигури по-интересно представяна на учебния материал и се подпомогне процеса на преподаване.
Период на реализация- 17.12.2006г.- 17.12.2006г. Участници- 24 учители.
Финансова помощ: 500лв.
5.
Община Варна- Програма за квалификационни дейности и мероприятия-2007
„Ние знаем повече” /ноември- декември 2007г./
Основната цел на проекта е придобиване на основни граматични познания, усвояване на умения за свободна комуникация на базата на основен лексикален минимум.
Курсът на обучение даде обща представа от практиката на езика, начални лексикални и граматични умения, водене на елементарен разговор в рамките на 700 – 800 думи.
 Граматиката покрива Сегашно просто време (PresentSimpleTense) и различните му употреби, форми за изразяване на бъдеще време и Минало просто време (PastSimpleTense), съгласуване между тези времена, широка гама от писмени и устни упражнения, разиграни в различни ситуации.
Период на реализация- 26.11.2007г.- 07.12.2007г. Участници- 14 учители.
Финансова помощ: 600лв.
6.
Министерство на културата
 Програма” Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност”
Основна цел на проекта е обогатяване книжния фонд на училищната библиотека с нови книги и информационни източници. Всички закупени книги и информационни източници са маркирани със специален стикер, предоставен от Министерство на културата.
Период на реализация- м.11.2007г.- м.12.2007г.
Финансова помощ: 1010лв. обща стойност- 707лв. от Министерство на културата и 303лв. собствени средства.
7.
Министерство на образованието и науката
Национална програма „Училището- територия на учениците”
Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”
„Ние общуваме без граници” /учебна 2007-2008година/
Проектът има за основна цел осмисляне на свободното време на учениците и даване на възможност за нови социални контакти.
За ангажиране на свободното време на учениците със занимания, подпомагащи интелектуалното, духовното и нравственото им израстване и засилване интереса към изучаване на английски език бе насочена работата в групите, които работиха по реализацията на проекта. В него участваха ученици от начален етап- от вториу трети и четвърти клас.
Създаден бе нов езиков кабинет, оборудван с компютърна техника за индивидуална работа на всеки ученик. Използва се специализиран езиков софтуер.
Период на реализация- учебна 2007-2008 година Участници- 60 ученици от начален етап.
Финансова помощ: По програмата – 15000лв и собствени средства- 17421лв. Обща стойност-32421 лв.
8.
Община Варна
„Училищен живот- минало и традиции” /2008- 2009г./
Проектът е насочен към дейности, свързани с проучване на традициите в училищния живот и тяхното представяне във връзка с отбелязване на 100 годишния юбилей на училището през 2009г..
Основните цели са учениците да се научат да боравят с архивни исторически материали, да се създадат умения за систематизиране на информация, отразяваща училищните традиции. Проектът приключва с изнасяне на музикално- сценичен спектакъл пред родители и гости, представящ миналото и традициите в българското училище.
Период на реализация- учебна 2008-2009 година Участници- 98 ученици – участниците в група за ИКД „Краезнание”, участниците във вокални групи към училището, хореографските паралелки в начален етап.
Финансова помощ: 1000 лв.
9.
Министерство на образованието и науката
Национална програма „Училището- територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
„С традиции и възрожденски дух вървим към бъдещето” /учебна 2008-2009година/
През 2009 година ОУ”Васил Априлов” ще чества своя 100-годишен юбилей. В тази връзка е издирвателската и проучвателска дейност на училищните традиции през годините на Възраждането до наши дни, предпоставка за съхраняване на българската идентичност. Основната цел на проекта е насочена към изграждане на приемственост между поколенията, фактор за духовното и нравствено възпитание на учениците.
Период на реализация- учебна 2008-2009 година Участници- 430ученици – участниците в група за ИКД „Краезнание”, участниците във вокални групи към училището, хореографските паралелки в начален етап.
Финансова помощ: По програмата-1400 лв. и собствени средства-600лв.
2. Опит по програми и проекти
Наименование на съответния финансов инструмент или програма
Бюджетна линия
Сума (лева)
Година на получаване
Основни дейности по проекта
1. Национална програма” Училището- територия на учениците”
 Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност
 
15000
2007
1.Закупуване на дълготрайни активи- камера, слушалки, екран,озвучителна техника,компютри, мултимедия.
2. Закупуване на учебни помагала, литература,речници, компютърен софтуер, учебни филми
3. Организация по въвеждането на чуждоезиково обучение с напреднали деца от ІІ до ІV клас
 4. Организиране на празници на английската култура, състезания.
2. Национална програма” Училището- територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
 
1400
2008
1. Проучване на архивни материали, разучаване на стихотворения, песни, игри от периода на Възраждането
2. Разучаване на детски музикално-танцови игри,български народни танци 3.Изработване на костюми
4. Изнасяне на музикално- сценичен спектакъл
3. Община Варна- Програма за квалификационни дейности и мероприятия-2006
„Ние можем много повече” /юни 2006г./
 
500
2006
Проект за квалификация на учителите с цел придобиване на нови компютърни умения- второ ниво по следните модули- Word, Windows, Exsel, PowerPoint, Internet.
Период на реализация- 21.06.2006г.- 30.06.2006г. Участници- 25 учители.
 
 
3. Проекти по Европейските фондове- по схема BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектно предложение- „Училището- работилница за таланти”.
Средства, с които училището кандидатства попроекта – 89354,00лв.
4. Проекти, с които училището кандидатства през 2009година:
І. Мярка „ Без свободен час” към Министерство на образованието и науката
 
Средства, с които училището кандидатства попроекта – 3459,53лв.
 
 
ІІ. Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2009 г. към Министерство на културата.
 
Средства, с които училището кандидатства попроекта – 1016,00лв.
 
 
ІІІ. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” към Министерство на образованието и науката
Модул „Ритуализация на училищния живот” – проект за изработване на училищни униформи
 
„Априловци- с нова визия и отговорност за вековния си юбилей”        
Средства, с които училището кандидатства попроекта – 50000,00лв.

Проекти

Информация за проектите, по които работи ОУ „Васил Априлов”
През учебната 2012/2013 г. по традиция ОУ „Васил Априлов” спечели и работи по проекти на европейски, национални и общински програми.
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ:
1.През месец март 2013 г. комисия в Брюксел оцени качеството, пълнотата, реалистичността и визията на изготвения двегодишен план за развитие, въз основа на който ОУ „В. Априлов“ е едно от 10-те училища в България, наградено с безплатен мобилен интеренет достъп по проект заелектронно обучение за разгръщане на потенциала за иновации на образованието в Европа Open Discovery Space.
   Той включва интерактивни презентации и демонстрации на модели и възможности за приложението им, представяне на мрежи за международни партньорства по проекти, обучение за създаване на екип за разработване и създаване на проекти за образователни дейности, насоки за подобряване на управлението на знанията.
Приложението на новите технологии ще започне с подготовка и реализация на иновативен урок за 7 клас „Слънчевата система” с учител Галина Радева и съвместно с доц. Веселка Радева от НАОП „Н. Коперник”- Варна. В урока ще се използва илюстративен материал от WorldWideTelescope – в областта на планетите от Слънчевата система. Така ще се реализира едно от най-новите направления в Европейската педагогика за училищно обучение чрез наука и с методите и средствата на конкретната наука. В хода на урока ще бъде реализирана и SKYPE –връзка с учен- астроном от Националната астрономическа обсерватория- Рожен.
2.Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ), финансиран от Европейските структурни фондове чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Общата цел на проекта е  да се осмисли свободното време на учениците чрез включването им в извънкласни и извънучилищни дейности, които да стимулират и мотивират възможностите им да мислят, да изразяват свободно своето мнение, да правят това, което искат, без да бъдат принуждавани и командвани, да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището, за обществото.
Организирани са 18 извънкласни и извънучилищни дейности, обособени в следните направления:
·    Комуникативни умения на роден език;
·    Комуникативни умения на чужд език;
·    Културни компетентности- изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез музика, литература, пластични изкуства;
·    Граждански компетентности – форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти;
·    Природоматематически науки;
·    Математическа грамотност и базови познания в областта на науката и технологиите;
·    Здравно образование;
·    Здравословен начин на живот.
3.  По проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, изпълняван от  Министерството на образованието, младежта и науката повече от половината учители в училище „Васил Априлов“ ще повишат своята квалификация.
4.Проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година. По проекта учениците от Iдо VIIклас ще бъдат информирани и консултирани от кариерни консултанти за подпомагането им при избора на образование.
 5. Училището е включено и в Европейска инициатива за наблюдаване на растежа в детска възраст – провежда се от Националния център по обществено здраве и анализи, в сътрудничество със Световната здравна организация. Целта му е да промотира здравето и благополучието на деца от началното училище и се провежда в няколко страни в Европа.
НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
 1. В училището са оборудвани 2 нови кабинета с по 16 терминални станции по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“. Целта на програмата е да бъдат обновени и заменени компютърните станции със съвременни терминални решения. Предимствата на технологията са в пригодеността й към учебния процес, по- ниска цена и по- малки текущи разходи, по- лесно управление и по- голяма дълготрайност във времето.
 2. За поредна година училището работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик“. Сформирани са 2 групи по модул” „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи. Дава се възможност за допълнителна работа по направление български език и литература в подготвителна група – шестгодишни с ръководител Росица Петрова и в подготвителна група – петгодишни с ръководител Даниела Атанасова.
 3. Модул „Подпомагане храненето на децата от ПГ в детските градини, децата от ПК в училище и учениците от І- ІV клас” по Националната програма за по-пълното обхващане на учениците в задължителна училищна възраст на МОМН и по схемата „Училищен плод” на Държавен фонд „Земеделие” към Министерството на земеделието и храните.
ОУ „Васил Априлов“ традиционно работи по национална програма „Участвам и променям“. Под ръководството на психолога г-жа Яница Янева и педагогическия съветник г-н Галин Ников се провеждат мероприятия, подчинени на следните основни теми:
  • Физическо здраве: Физическа активност и спорт; здравословно хранене.
  • Психично здраве: Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици; Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз;
  • Толерантност към различието; Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ
  • Социално благополучие: Ученическо самоуправление и благотворителност.
До момента са проведени следните мероприятия: Празник на толерантността през месец ноември 2012 г., Изложба от карвинг произведения в края на месец ноември, беседи по паралелки под надслов „Споделен опит за справяне с тревожности и страхове“ през месец януари, изработване на табло за споделяне на опит за справяне със страхове и тревожности.
Кампанията за гражданско и здравно образование „Участвам и променям“ се провежда през цялата учебна година, като голяма част от дейностите вече са станали традиционни за училището и са чакани с нетърпение от ученици, учители и родители.
 
ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ, по които работи училището:
 
 
   1.Общинска програма „Учене без напрежение“- провежда се с учениците от 5 клас за превенция и профилактика на детската агресия.В ОУ „Васил Априлов“ са сформирани четири групи, с които работи специалист- психолог от Център за психично здраве. Занятията се състоят в провеждане на тренинги, решаване на казуси, дискусии за отработване на социални умения.
    2. Общинска програма „Детско зрение“ – за превенция и профилактика на детското зрение с участието на 5-годишни, 6-годишни и учениците от 1 и 2 клас. В училището са извършени предварителни профилактични прегледи на децата и са дадени препоръки за профилактика и лечение.
   3. Заявено е участие по Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“. Представлява оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на деца с гръбначни изкривявания, деформация на гръдния кош и плоскостъпие. Насочена е към учениците от 1 до 7 клас.
     4. Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в Община Варна през 2013 година. Проект „Изготвяне на индивидуално портфолио на учителя/ ученика.
     5. Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2013 година. Проект „Искам да бъда“, който насочва вниманието към мястото на децата със СОП в детското общество.
ПРЕДСТОЯЩ ПРОЕКТ:
Разработен е проект „Доброто начало” за подобряване условията за отдих в прилежащите училищни дворове. Предстои решение на комисия от „ОМДС”- Варна след разглеждане и класиране на предложението.