ОП „Приготвяне, доставка и раздаване на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас на ОУ „Васил Априлов“, град Варна, за календарната 2024г.“

Документация за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с покана по реда на чл. 20, ал. 4, т.2 от ЗОП:

Изграждане на ажурна ограда на ОУ „Васил Априлов“

https://app.eop.bg/today/284855

Обществена поръчка спортни площадки

На основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и във връзка със Заповед № РД 07-446/14.03.2023г. на Директора на ОУ „Васил Априлов“, гр. Варна се открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица:

Процедура по събиране на оферти

Предмет: Изграждане на игрище по баскетбол и лекоатлетическа писта в двора на ОУ „Васил Априлов“

Чертежите са налични в платформата на ЦАИС ЕОП.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА

Обществена поръчка закуски документация 12.2022г. по чл. 20 ал. 4 т. 2