Обществена поръчка за ремонт на парокотелна инсталация

Logo_Babor_2

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, обявява обществена поръчка за ремонт на парокотелна инсталация: BG-Варна ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130, За: Албена Руменова Комитова – Директор; Николай Димитров Николов – ПД АСД, България 9000, Варна, Тел.: 052 604299; 052 604297, E-mail: ouaprilov1909@abv.bg, Факс: 052 604297 Място/места за контакт: гр. Варна […]

» Read more

Покана за обществена поръчка

Logo_Babor_2

Документация ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130, За: Албена Руменова Комитова – Директор; Николай Николов – СУЧР, България 9000, Варна, Тел.: 052 604298, E-mail: ouaprilov1909@abv.bg, Факс: 052 604297 Място/места за контакт: гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http/www.ouvasilaprilov.com. Адрес на профила на купувача: http/www.ouvasilaprilov.com.   ОБЕКТ […]

» Read more

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Logo_Babor_2

УТВЪРДИЛ                                                                         ДАТА: ……………………. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   …………………………………….. (Албена Комитова –       Директор на ОУ „Васил Априлов”   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Цялостно обновяване на покрива на основната сграда на ОУ „Васил Априлов” – гр. Варна, доставка на необходимите за целта материали, […]

» Read more
1 2