„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в ОУ „Васил Априлов“ – Варна за учебната 2017/2018 година, по обособени позиции“

Решение за класиране

Решение

Документация

Заповед

Образци

Покана Просвета София

Покана Азбуки-Просвета

Покана Просвета плюс

Покана Анубис

Покана Булвест 2000

Покана САН – про

Покана Бит и техника

Покана архимед 2

Покана Педагог 6

 

 

Обществена поръчка за доставка на закуски за 2016/2017 г.

Публична покана

Необходими документи

Заповед

Изисквания

Разяснения

Запитване към участници на основание чл. 70 от ЗОП

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

Отговор Международен колеж ООД

Отговор Залива 47 СП АД

Договор

Покана за представяне на оферти за саниране на фасада на физкултурен салон и част от училищна сграда

Заповед
Документация първа страница
Документация и приложения
Договор физкултурен салон
Договор фасада основна сграда

Обществена поръчка за ежедневна доставка на закуски за 2015 г.

Обществена поръчка за ежедневна доставка на закуски за подготвителен и начален етап.

Договор

Решение

Комисия

Регистрация

Заповед

Документация

 

Отдаване на помещения под наем

ОУ „Васил Априлов“ гр. Варна обявява конкурс за отдаване под наем на помещения. Повече информация за условията на конкурса можете да получите от приложените по долу документи или на тел. 052/604 299.

график

Договор

Необходими документи

Обява

Условия за участие

 

Обществена поръчка за доставка на мултимедийни проектори и таблети

На фокус

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, обявява обществена поръчка за доставка на мултимедийни проектори и таблети:

Документи

Обществена поръчка за ремонт на парокотелна инсталация

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, обявява обществена поръчка за ремонт на парокотелна инсталация:

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130, За: Албена Руменова Комитова – Директор; Николай Димитров Николов – ПД АСД, България 9000, Варна, Тел.: 052 604299; 052 604297, E-mail: ouaprilov1909@abv.bg, Факс: 052 604297

Място/места за контакт: гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ouvasilaprilov.com.

Адрес на профила на купувача: www.ouvasilaprilov.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на котелно – отоплителната инсталация на Основно училище „Васил Априлов“ – Варна I.При изпълнението на поръчката следва да се изпълнят следните дейности по предварителни количества: 1. Демонтаж на помпи за нагнетяване на вода – 3 бр. 2. Доставка, монтаж и ел. свръзка на циркулационни помпи тип ЗЕГ4 или еквивалентни – 3 бр. 3. Демонтаж на кран DN 80 – 6 бр. 4. Доставка и монтаж на кран тип „Бътерфлай“ DN 80, в комплект с фланци DN 80 – 6 бр. 5. Демонтаж на манометър за газ 0 – 250 mbar – 1 бр. 6. Доставка и монтаж на манометър за газ 0 – 250 mbar – 1 бр. 7. Демонтаж на радиатори – 14 бр. 8. Укрепване и нивелиране на радиатори – 3 бр. 9. Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 21 Н=500/L=700, окомплектован с обезвъздушител, тапи и монтажни елементи – 13 бр. 10. Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2 – 13 бр. 11. Доставка и монтаж на радиаторен вентил секретен 1/2 – 13 бр. 12. Демонтаж на тръба St1/2 и затапване на тръбите 5 л.м. 13. Демонтаж на кран сферичен 1/2 – 2 бр. 14. Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2 – 2 бр. 15. Демонтаж на кран сферичен 1 1/4 – 1 бр. 16. Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/4 – 1 бр 17. Доставка и монтаж на ел. кюч обикновен ПКОМ – 2 бр. 18. Доставка и монтаж на ел. кюч сериен ПКОМ – 1 бр. II. За обекта е необходимо да се изпълнят качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и изискванията на Възложителя, следните основни дейности – Ремонтни дейности, съгласно посочените в т. I – Изпълнение на функциите на кординатор по безопастност и здрава по време на ремонта Всички дейности по приемане на обекта и подписване на Протокол за приемане на строително – ремонтните работи Источник на финансиране на поръчката – Община Варна, във връзка с ПМС 187 от 04.07.2014 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45300000, 50500000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации
Услуги по ремонт и поддържане на помпи, арматурни изделия, метални контейнери и машини

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Демонтаж на помпи за нагнетяване на вода – 3 бр. 2. Доставка, монтаж и ел. свръзка на циркулационни помпи тип ЗЕГ4 или еквивалентни – 3 бр. 3. Демонтаж на кран DN 80 – 6 бр. 4. Доставка и монтаж на кран тип „Бътерфлай“ DN 80, в комплект с фланци DN 80 – 6 бр. 5. Демонтаж на манометър за газ 0 – 250 mbar – 1 бр. 6. Доставка и монтаж на манометър за газ 0 – 250 mbar – 1 бр. 7. Демонтаж на радиатори – 14 бр. 8. Укрепване и нивелиране на радиатори – 3 бр. 9. Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 21 Н=500/L=700, окомплектован с обезвъздушител, тапи и монтажни елементи – 13 бр. 10. Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2 – 13 бр. 11. Доставка и монтаж на радиаторен вентил секретен 1/2 – 13 бр. 12. Демонтаж на тръба St1/2 и затапване на тръбите 5 л.м. 13. Демонтаж на кран сферичен 1/2 – 2 бр. 14. Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2 – 2 бр. 15. Демонтаж на кран сферичен 1 1/4 – 1 бр. 16. Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/4 – 1 бр 17. Доставка и монтаж на ел. кюч обикновен ПКОМ – 2 бр. 18. Доставка и монтаж на ел. кюч сериен ПКОМ – 1 бр. Посочената прогнозна стойност от 7 434,64 лв е без включено ДДС. Предоставените от участниците ценови оферти не трябва да надхвърлят посочената прогнозна стойност

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7435 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ „Васил Априлов“ – Варна, ул. „Братя Миладинови“ 130

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците представят следните документи за участие: Офертата (оригинал) и приложенията към нея се изготвят по приложените образци от документацията; Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал); Административни сведения (образец №1); Копие от документа за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;Оригинал/ нотариално заверено копие на Договор за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД); Копие на документите за регистрация или идентификационен номер за всяко; Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) . Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал) ; Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал);Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива; Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Техническо предложение, попълнено съгласно образец от док.; Ценова оферта, съгласно образец от док; подробно описание на изискванията за изпълнение на поръчката е посочено в Документацията за участие, която заедно с публичната покана могат да бъдат получени/изтеглени свободно/ на адреса на профила на купувача -http/www.ouvasilaprilov.com

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексна оценка КО кр.= Р1+Р2, максимална стойност на всички критерии – 100 точки Където: Р1 е техническа оценка Техническата оценка е сбор от показателите: Р1= Q1+Q2 Q1 – срок за изпълнение, с тежест 25 точки по формула, съгласно документацията за участие Q2 – Гаранционен срок във връзка с извършените по предмета на договора строително – ремонтни работи /в месеци/, с тежест 25 точки по формула, съгласно документацията за участие Р2 предлагана обща цена – с тежест 50 точки по формула, съгласно документацията за участие Детайлна информация относно показателите за оценка на офертите е посочена от Документацията за участие, която заедно с публичната покана могат да бъдат получени /свободно изтеглени/ на адреса на профила на купувача

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/11/2014 12:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана и Документацията за участие в настоящата поръчка могат да бъда получени /изтеглени свободно/ на адреса на профила на купувача. Отварянето на офертите ще се проведе на 10.11.2014 г. от 12 ч. в основната сграда на ОУ „Васил Априлов“ в гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/11/2014

Покана за обществена поръчка

Документация

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130, За: Албена Руменова Комитова – Директор; Николай Николов – СУЧР, България 9000, Варна, Тел.: 052 604298, E-mail: ouaprilov1909@abv.bg, Факс: 052 604297

Място/места за контакт: гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http/www.ouvasilaprilov.com.

Адрес на профила на купувача: http/www.ouvasilaprilov.com.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Преустройство на актовата зала на училището

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 44000000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Преустройство на актовата зала на училището, по следните дейностти: 1. Доставка на материалите и монтаж на преградна стена от гипс – картон двустранна, с топлоизолация, изграждане на носещата я конструкция 2*12,5 кв. метра 2. Направа на шпакловка върху стената 51 м2 3. Грундиране с дълбоко проникващ грунд 51 м2 4. Боядисване с латекс 51 м2 5. Доставка и монтаж на вътрешна водопроводна инсталация, PPR тръби Ф 25 с фасонни части 9 м 6. Направа на топлоизолация 9 м 7. Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 50 с фасонни части (вътрешна канализация) 9 м. 8. Направа на отвори 4 бр. 9. Направа на улеи в зида 20 м. 10. Направа на мазилка 4,20 м2 11. Доставка и монтаж на 2 броя мивки включително и сифоните за тях 12. Доставка и монтаж на смесителни батерии 2 бр. 13. Доставка и монтаж на подови сифони 2 бр. 14. Доставка и монтаж на фаянс около мивките 4,60 м2 15. Доставка и изтегляне на захранващи кабели в кабелни канали 3*2,5 мм2 – 20 м. 16. Доставка и изтегляне на кабел в кабелни канали 3*4 мм2 – 10 м 17. Доставка и монтаж на кабелни канали – 30 м. 18. Доставка и монтаж на ел. прекъсвачи тип ключ за осветление 2 бр. 19. Доставка и монтаж на ел. контакти 4 бр. 20 Доставка и монтаж на разклонителни кутии 3 бр. Прогнозната цена е без ДДС. При подаване на оферта от участник, цената на която е по – висока, участникът няма да се допусне до класиране

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3063 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ „Васил Априлов“ – Варна ул „Братя Миладинови“ 130

 

NUTS:

BG331

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците представят следните документи за участие: Офертата (оригинал) и приложенията към нея се изготвят по приложените образци от документацията; Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал); Административни сведения (образец №1); Копие от документа за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;Оригинал/ нотариално заверено копие на Договор за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД); Копие на документите за регистрация или идентификационен номер за всяко; Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) . Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал) ; Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал);Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива; Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Техническо предложение, попълнено съгласно образец от док.; Ценова оферта, съгласно образец от док; подробно описание на изискванията за изпълнение на поръчката е посочено в Документацията за участие, която заедно с публичната покана могат да бъдат получени/изтеглени свободно/ на адреса на профила на купувача -http/www.ouvasilaprilov.com

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/09/2014 12:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана и Документацията за участие в настоящата поръчка могат да бъда получени /изтеглени свободно/ на адреса на профила на купувача. Отварянето на офертите ще се проведе на 05.09.2014 г. от 12 ч. в основната сграда на ОУ „Васил Априлов“ в гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/09/2014