ДО ДИРЕКТОРА НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

Заявление за прием

Заявление за прием в ЦДО

Заявление за преместване

Заявление за освобождаване от ЦДО занимания

Заявление за отказ от ЦДО

Заявление за издаване на дубликат

 

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

opisaniya na administrativnite uslugi

Инфо 136 – детска градина-2

Инфо 141 – диплома

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 143 – валидиране

Инфо 149 – проверка способности-1

Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 153 – дубликати

Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф.

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО