ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В  ОУ ”Васил Априлов” , съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до VII клас.   Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че учениците имат желание да участват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“ и „Спорт“.

На педагогически съвет в съответствие с желанията на учениците и приоритетите в обучението, които педагогическия колектив счита за важни бяха предложени следните групи за занимания по интереси през 2 срок на учебната 2018/19 г.:

 1. Клуб „Учим математиката лесно и забавно“
 2. Ателие „Сръчни ръце“
 3. Клуб „Весели боички“
 4. Клуб „Шахмат“
 5. Спортен клуб „Тенис на маса“
 6. Спортен клуб „Бадминтон“
 7. Вокална група „Мечти“
 8. Вокална група „Весело междучасие“
 9. Клуб „Туризъм и спорт в свободното време“
 10. Руски език
 11. Домашен бит
 12. Занимателна математика
 13. Приказен свят