Заповед на директора на училището

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната е издадена следната заповед на диектора на ОУ „Васил Априлов“: