Информация за кандидат гимназизсти

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ръководството на ОУ „Васил Априлов“ Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 година (съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование) започват.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

 • Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование;
 • Националните външни оценявания (НВО) са, както следва:
 • по български език и литература – на 13.06.2023 г.;
 • математика – на 16.06.2023 г. ;
 • начало на изпитите – 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал. За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления;
 • изпити за проверка на способностите са посочени в прикачената таблица. На тези изпити се явяват само ученици, които са заявили това. Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата. Информация за реда и условията за кандидатстване в тези училища следва да потърсите в конкретните училища;
 • резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 28.06.2023 г.;
 • с решение на Педагогическия съвет на всяко училище се определя балообразуването на съответните паралелки. Съгласно чл. 57, ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование по решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година. Списък с всички паралелки и начина на балообразуване на всяка от тях е публикуван на сайта на РУО – Варна. При класиране учениците с равен бал се приемат, дори ако надхвърлят максималния брой ученици за паралелката. Съгласно чл. 59 от същата наредба, балът се счита за равен, когато са абсолютно равни следните показатели: сбора от резултатите от националното външно оценяване; сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки; средноаритметичната оценка от оценките по учебни предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки. Ако по един от показателите има разлика, в дадената паралелка се класира ученикът с по-високия показател;
 • първи етап – подаване на заявления за участие от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г. само по електронен път. Това може да стане: без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден; със съдействие на друго училище (т.нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Варна, в рамките на работния ден. Списъкът с определените училища-гнезда ще бъде публикуван на сайта на РУО – Варна. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион. За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позицията, за която му стига бала. Това е регламентирано в чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, където е указано, че учениците участват в класирането според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал. Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година;
 • втори етап – след излизане на резултатите от първи етап на класиране (в срок до 12.07.2023 г.), ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише. Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише. Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава на 13, 14 и 17 юли 2023 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап. Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание;
 • трети етап  – съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в третия етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 26 и 27 юли 2023 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране;
 • четвърти етап  – съгласно чл. 68а, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, в четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 07 и 08 август 2023 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва;
 • пети етап – попълването на свободните места след четвърти етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 16.08.2023 г. до 11.09.2023 г. Съгласно чл. 70, ал. 2 от горепосочената наредба приемането на ученици, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред. Необходимата информация се получава от приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“. Документи може да се подадат в неограничен брой училища;
 • записване – съгласно изискванията на чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи: заявление до директора; оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави, подали в срок до 10.01.2023 г. заявление за полагане на НВО; оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища. Според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) изборът на всеки гражданин да упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности се извършва по негов избор, като за малолетните (под 14-годишна възраст) се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните (над 14-годишна възраст) – от учениците със съгласието на техните родители. Записването за обучение в гимназиален етап е важно решение за продължаване на образованието, поради което е желателно присъствието на ученика. Във всички формуляри се изисква както подпис на родителя, така и на ученика. При обективна невъзможност родителите да присъстват при записване на ученика в съответното училище, следва упълномощеното от тях лице да има пълномощно, като с оглед гарантиране истинността на предприетите действия и защита интересите на детето силно препоръчително е пълномощното да е от двамата родители и да е нотариално заверено;
 • над утвърдения държавен план-прием може да се приемат (съгласно чл. 60 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование): близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас; ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването или е не по-възрастен от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване. Пожелалите да се възползват от това право следва да представят в срок до 08.09.2023 г.: документите (актовете за раждане) на близнаците – в приемащото училище при записване; документите на ученици с двама починали родители заявление за кандидатстване с посочено желание; документ, удостоверяващ статута на ученика; копие на свидетелство за завършено основно образование и копие на медицинско свидетелство при кандидатстване за специалности от професии или профил „Физическо възпитание и спорт“;
 • насочване и записване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности, които са на качествена оценка Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (които са на качествена оценка), от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства разглежда подадените от 03.05.2023 г. до 20.05.2023 г. документи и насочва тези ученици преди началото на кампанията по прием на ученици в VIII клас. Насочените ученици не са над утвърдения план-прием. Насочването е по списъци с подходящи за съответното заболяване специалности от професии и/или профили, утвърдени от министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката. Списък на заболяванията, както и информация за работата на комисията, е публикувана на сайта на РУО – Варна.

Още веднъж обръщаме внимание, че коректна и актуална информация относно реализиране на дейностите по прием на ученици може да намерите на сайта на РУО – Варна.

Екипът на ОУ „Васил Априлов“ пожелава на всички кандидат-гимназисти успех!

СЕВДАЛИНА ЖЕКОВА

ДИРЕКТОР