НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, ИЗБРАНИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ КЛАСОВЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИ ИЗБОРА НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 7, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, НА 12.12.2016 Г. ОТ 19:00 ЧАСА В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – ВАРНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО. ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО:

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ С ПРАВОМОЩИЯТА, РАБОТАТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ;
  2. ИЗБОР НА ПОСТОЯННИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, ОТ КВОТАТА НА РОДИТЕЛИТЕ;
  3. ИЗБОР НА РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, ОТ КВОТАТА НА РОДИТЕЛИТЕ;
  4. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ;
  5. РАЗНИ – ЗА ВЪПРОСИ И СТАНОВИЩА ПО ДРУГИ ТЕМИ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ.

pravilnik_os