Обучение в електронна среда от разстояние

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини:

  • Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по здравословни причини се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.
  • Към заявлението се прилага медицински документ, който удостоверява здравословните причини, и декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.
  • В срок от един работен ден директорът на училището се произнася по случая и информира родителя за възможността училището да осигури ОЕСР.

Обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание на ученика/родителя

  • Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние по желание се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.

Към заявлението се прилага декларация за осигурени условия за провеждането на обучението.

Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

преминаване в ОЕСР

Zaqwlenie ОЕСР.docx

Декларация ОЕСР