Обществена поръчка спортни площадки

На основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и във връзка със Заповед № РД 07-446/14.03.2023г. на Директора на ОУ „Васил Априлов“, гр. Варна се открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица: