Обществена поръчка за ремонт на парокотелна инсталация

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, обявява обществена поръчка за ремонт на парокотелна инсталация:

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130, За: Албена Руменова Комитова – Директор; Николай Димитров Николов – ПД АСД, България 9000, Варна, Тел.: 052 604299; 052 604297, E-mail: ouaprilov1909@abv.bg, Факс: 052 604297

Място/места за контакт: гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ouvasilaprilov.com.

Адрес на профила на купувача: www.ouvasilaprilov.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на котелно – отоплителната инсталация на Основно училище „Васил Априлов“ – Варна I.При изпълнението на поръчката следва да се изпълнят следните дейности по предварителни количества: 1. Демонтаж на помпи за нагнетяване на вода – 3 бр. 2. Доставка, монтаж и ел. свръзка на циркулационни помпи тип ЗЕГ4 или еквивалентни – 3 бр. 3. Демонтаж на кран DN 80 – 6 бр. 4. Доставка и монтаж на кран тип „Бътерфлай“ DN 80, в комплект с фланци DN 80 – 6 бр. 5. Демонтаж на манометър за газ 0 – 250 mbar – 1 бр. 6. Доставка и монтаж на манометър за газ 0 – 250 mbar – 1 бр. 7. Демонтаж на радиатори – 14 бр. 8. Укрепване и нивелиране на радиатори – 3 бр. 9. Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 21 Н=500/L=700, окомплектован с обезвъздушител, тапи и монтажни елементи – 13 бр. 10. Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2 – 13 бр. 11. Доставка и монтаж на радиаторен вентил секретен 1/2 – 13 бр. 12. Демонтаж на тръба St1/2 и затапване на тръбите 5 л.м. 13. Демонтаж на кран сферичен 1/2 – 2 бр. 14. Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2 – 2 бр. 15. Демонтаж на кран сферичен 1 1/4 – 1 бр. 16. Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/4 – 1 бр 17. Доставка и монтаж на ел. кюч обикновен ПКОМ – 2 бр. 18. Доставка и монтаж на ел. кюч сериен ПКОМ – 1 бр. II. За обекта е необходимо да се изпълнят качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и изискванията на Възложителя, следните основни дейности – Ремонтни дейности, съгласно посочените в т. I – Изпълнение на функциите на кординатор по безопастност и здрава по време на ремонта Всички дейности по приемане на обекта и подписване на Протокол за приемане на строително – ремонтните работи Источник на финансиране на поръчката – Община Варна, във връзка с ПМС 187 от 04.07.2014 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45300000, 50500000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации
Услуги по ремонт и поддържане на помпи, арматурни изделия, метални контейнери и машини

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Демонтаж на помпи за нагнетяване на вода – 3 бр. 2. Доставка, монтаж и ел. свръзка на циркулационни помпи тип ЗЕГ4 или еквивалентни – 3 бр. 3. Демонтаж на кран DN 80 – 6 бр. 4. Доставка и монтаж на кран тип „Бътерфлай“ DN 80, в комплект с фланци DN 80 – 6 бр. 5. Демонтаж на манометър за газ 0 – 250 mbar – 1 бр. 6. Доставка и монтаж на манометър за газ 0 – 250 mbar – 1 бр. 7. Демонтаж на радиатори – 14 бр. 8. Укрепване и нивелиране на радиатори – 3 бр. 9. Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 21 Н=500/L=700, окомплектован с обезвъздушител, тапи и монтажни елементи – 13 бр. 10. Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2 – 13 бр. 11. Доставка и монтаж на радиаторен вентил секретен 1/2 – 13 бр. 12. Демонтаж на тръба St1/2 и затапване на тръбите 5 л.м. 13. Демонтаж на кран сферичен 1/2 – 2 бр. 14. Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2 – 2 бр. 15. Демонтаж на кран сферичен 1 1/4 – 1 бр. 16. Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/4 – 1 бр 17. Доставка и монтаж на ел. кюч обикновен ПКОМ – 2 бр. 18. Доставка и монтаж на ел. кюч сериен ПКОМ – 1 бр. Посочената прогнозна стойност от 7 434,64 лв е без включено ДДС. Предоставените от участниците ценови оферти не трябва да надхвърлят посочената прогнозна стойност

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7435 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ „Васил Априлов“ – Варна, ул. „Братя Миладинови“ 130

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците представят следните документи за участие: Офертата (оригинал) и приложенията към нея се изготвят по приложените образци от документацията; Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал); Административни сведения (образец №1); Копие от документа за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;Оригинал/ нотариално заверено копие на Договор за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД); Копие на документите за регистрация или идентификационен номер за всяко; Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) . Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал) ; Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал);Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива; Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Техническо предложение, попълнено съгласно образец от док.; Ценова оферта, съгласно образец от док; подробно описание на изискванията за изпълнение на поръчката е посочено в Документацията за участие, която заедно с публичната покана могат да бъдат получени/изтеглени свободно/ на адреса на профила на купувача -http/www.ouvasilaprilov.com

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексна оценка КО кр.= Р1+Р2, максимална стойност на всички критерии – 100 точки Където: Р1 е техническа оценка Техническата оценка е сбор от показателите: Р1= Q1+Q2 Q1 – срок за изпълнение, с тежест 25 точки по формула, съгласно документацията за участие Q2 – Гаранционен срок във връзка с извършените по предмета на договора строително – ремонтни работи /в месеци/, с тежест 25 точки по формула, съгласно документацията за участие Р2 предлагана обща цена – с тежест 50 точки по формула, съгласно документацията за участие Детайлна информация относно показателите за оценка на офертите е посочена от Документацията за участие, която заедно с публичната покана могат да бъдат получени /свободно изтеглени/ на адреса на профила на купувача

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/11/2014 12:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана и Документацията за участие в настоящата поръчка могат да бъда получени /изтеглени свободно/ на адреса на профила на купувача. Отварянето на офертите ще се проведе на 10.11.2014 г. от 12 ч. в основната сграда на ОУ „Васил Априлов“ в гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/11/2014