Отчетен доклад за изпълнението на бюджета към 30.09.2019г.

отчет 30.09.2019