Отчетен доклад за изпълнение

Отчетен доклад за изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.

БЮДЖЕТ 6-месечие