ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

УТВЪРДИЛ                                                                         ДАТА: …………………….
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

 

……………………………………..
(Албена Комитова –
      Директор на
ОУ „Васил Априлов”

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
С ПРЕДМЕТ:
„Цялостно обновяване на покрива на основната сграда на ОУ „Васил Априлов” – гр. Варна, доставка на необходимите за целта материали, както изхвърляне на строителните отпадъци след ремонта, по видове строително – ремонтни дейности описани в документацията за участие в поръчката”

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130, За: Албена Руменова Комитова – Директор; Николай Николов – СУЧР, България 9000, Варна, Тел.: 052 604298, E-mail: ouaprilov1909@abv.bg, Факс: 052 604297

Място/места за контакт: гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http/www.ouvasilaprilov.com.

Адрес на профила на купувача: http/www.ouvasilaprilov.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Цялостно обновяване на покрива на основната сграда на училището, доставка на необходимите за целта материали, както изхвърляне на строителните отпадъци след ремонта. 1.При изпълнението на поръчката следва да се изпълнят следните дейности по предварителни количества: • Демонтиране на керемидите от покрива с площ 1085 м2 • Демонтиране на олуците и водосточните тръби с дължина 198 м. • Премахване на кал и рогозки от покривната конструкция с площ 1085 м2 • Изграждане на изцяло нова дървена покривна конструкция 32,55 м3 с включена доставка на материалите за нея • Изграждане на дъсчена обшивка, като основа за полагане на хидроизолация и последващ монтаж на керемидите 1085 м2, с включена доставка на материалите за нея • Доставка и полагане на хидроизолационна мушама върху дъсчената обшивка 1085 м2 • Доставка и монтаж на летви и контралетви 1085 м2 • Доставка и монтаж на нови керемиди 1085 м2 на целия покрив • Покриване на билата и ръбовете с капаци 74 м, с включената им доставка • Измазване на всички комини с вароциментова смес 54 м2 • Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около комини и улами 27 м2 • Доставка и монтаж на водосточни тръби 67 м • Доставка и монтаж на водосточни казанчета от подцинкована ламарина 10 бр. • Доставка и монтаж на олук 134 м • Дъсчена обшивка на стреха 107.2 м2 и доставка на материалите за нея • Доставка и монтаж на челни дъски 134 м • Пренос на строителните отпадъци на 50 м 87 м3 • Товарене, извозване и изхвърляне на строителните отпадъци в регламентирано сметище 2.За обекта е необходимо да се изпълнят качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и изискванията на Възложителя, следните основни дейности: – ремонтни дейности, съгласно посоченото в т.1; – изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве по време на строителството; – всички дейности по приемане на обекта и подписване на Протокол за приемане на строително-ремонтните дейности. Източник на финансиране на поръчката – Община Варна, във връзка с ПМС №187 от 04.07.2014 г. за одобряване на средствата от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2 от ЗДБРБ за 2014 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 44000000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Демонтиране на керемидите от покрива с площ 1085 м2 2. Демонтиране на олуците и водосточните тръби с дължина 198 м. 3. Премахване на кал и рогозки от покривната конструкция с площ 1085 м2 4. Изграждане на изцяло нова дървена покривна конструкция 32,55 м3 с включена доставка на материалите за нея 5. Изграждане на дъсчена обшивка, като основа за полагане на хидроизолация и последващ монтаж на керемидите 1085 м2, с включена доставка на материалите за нея 6. Доставка и полагане на хидроизолационна мушама върху дъсчената обшивка 1085 м2 7. Доставка и монтаж на летви и контралетви 1085 м2 8. Доставка и монтаж на нови керемиди 1085 м2 на целия покрив 9. Покриване на билата и ръбовете с капаци 74 м, с включената им доставка 10. Измазване на всички комини с вароциментова смес 54 м2 11. Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около комини и улами 27 м2 12. Доставка и монтаж на водосточни тръби 67 м 13. Доставка и монтаж на водосточни казанчета от подцинкована ламарина 10 бр. 14. Доставка и монтаж на олук 134 м 15. Дъсчена обшивка на стреха 107.2 м2 и доставка на материалите за нея 16. Доставка и монтаж на челни дъски 134 м 17. Пренос на строителните отпадъци на 50 м 87 м3 18. Товарене, извозване и изхвърляне на строителните отпадъци в регламентирано сметище Посочената прогнозна стойност от 81545 лв. е без включен ДДС. Участниците представят ценови предложения, които не следва да надхвърлят посочената прогнозна стойност на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

81545 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ „Васил Априлов“ – Варна ул „Братя Миладинови“ 130

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците представят следните документи за участие: Офертата (оригинал) и приложенията към нея се изготвят по приложените образци от документацията; Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал); Административни сведения (образец №1); Копие от документа за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;Оригинал/ нотариално заверено копие на Договор за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД); Копие на документите за регистрация или идентификационен номер за всяко; Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал . Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал); Декларация за липсата на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП (оригинал) ; Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал);Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива; Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Техническо предложение, попълнено съгласно образец от док.; Ценова оферта, съгласно образец от док; подробно описание на изискванията за изпълнение на поръчката е посочено в Документацията за участие, която заедно с публичната покана могат да бъдат получени/изтеглени свободно/ на адреса на профила на купувача -http/www.ouvasilaprilov.com

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексна оценка: КО кр. = Р1 + Р2 = максимално 100 точки Където: Р1 = Техническа оценка Техническата оценка е сбор от показателите: Р1 = Q1 + Q2 Q1 – срок за изпълнение – с тежест 25 точки по формула, съгласно документацията за участие; Q2 – Гаранционният срок във връзка с извършените по предмета на договора строително-ремонтни дейности /в месеци/– с тежест 25 точки по формула, съгласно документацията за участие; Р2 – предлагана обща цена – с тежест 50 т. по формула, съгласно документацията за участие; Детайлна информация относно показателите за оценка на оферите е посочена в глава 4 от Документацията за участие, която заедно с публичната покана могат да бъдат получени /свободно изтеглени/ на адреса на профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/08/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана и Документацията за участие в настоящата поръчка могат да бъда получени /изтеглени свободно/ на адреса на профила на купувача. Отварянето на офертите ще се проведе на 05.08.2014 г. от 14 ч. в основната сграда на ОУ „Васил Априлов“ в гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130, ет.2, кабинет на директора. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/08/2014