ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

ОУ „Васил Априлов“, гр. Варна през учебната 2023/2024 година реализира и кандидатства за следните програми и проекти:

Дейности по проекти и програми

1. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 • Цел на участието в програмата – чрез възможностите на НП да се подобри качеството и възможностите за електронно обучение в училището, да се осигури достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, да се внедрят иновативни съвременни обучителни методи и да се създадат условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им;
 • реализация – получено финансиране за Електронен дневник (900лв.) и Интернет свързаност.
 • Кандидатства за следващ период, както следва:
 • Дейност 5.2. Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование;
 • Дейност 5.4. Внедряване на образователни електронни ресурси и съдържание, софтуер за професионално обучение, софтуерни продукти за администриране и управление на учебния процес, както и подкрепа на съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес;
 • Дейност 5.5. Осигуряване на свързаност и средства за интернет на държавните и общинските училища и центрове за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР), както и средства за развитие и поддръжка на опорната мрежа. Внедряване на модерни технологии за управление на WAN мрежата на МОН, прилежащите регионални структури и образователните институции;
 • НП „Мотивирани учители и квалификация“, съгласно Приложение № 6
 • Кандидатстване по Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“ за обучения в ЦЕРН.
 • НП „Без свободен час“, Модул 2 и Модул 3
 • цел на участието – чрез възможностите на националната програма да се създадат условия за не пропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти;
 • реализиране по Модул 2 –  9712,50 лв. часове по националната програма
 • реализиране по Модул 3, ОРЕС  –  2720,25 лв. часове по националната програма
 • кандидатства за – Модул 1. „Без свободен час в училище“ – държавни и общински училища и ЦСОП; Модул 3. „Подкрепа на ОРЕС“– държавните и общинските училища, ДГ и ЦСОП.
 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
 • цел на участието – осигуряване на възможности за използване на културните институции като образователна среда, повишаване на грамотността, критичното и аналитично мислене, създаване на интерес и любов към литературата и културните ценности, подпомагане на учебния процес чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници. Търси се осмисляне на свободното време на ученика, развиване на въображението и креативността. Планира се провеждане в музей на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка за класовете от началния етап на основното образование.
 • реализация – осъществена през втори учебен срок;
 • кандидатстване по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки , изкуства и спорт“ за 2023-2024г., съгласно Приложение № 3 – По модул 3 „Културните институции като образователна среда“; По модул 4 „Библиотеките като образователна среда“ за учебната 2022-2023г.
 • НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 • цел на участието – повишаване ефективността на разходите на училището чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала за периода 01.11.2020г. – 30.06.2022г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание;
 • реализация – получено финансиране на стойност 34 122лв.
 • кандидатства по НП ,,Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за новата учебна 2022 -2023година.
 • НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, съгласно Приложение № 21
 • кандидатства по: Модул 1 „Изкуства“ с 3 групи; Модул 2 „Спорт“ с 1 отбор по футбол.
 • НП „България – образователни маршрути“, модул 2 „Културните и научни институции като образователна среда“ 2023-2024г.
 • Програмата надгражда обучението по български език и литература, история на България и
 • география на България, организирано в чужбина, допълнителните училищни дейности, свързани
 • със съхраняването на националната идентичност и култура, като създава възможност за учениците
 • от българските неделни училища в чужбина (БНУ) да опознаят при посещенията на място не само
 • природните и историческите забележителности на България, но и съвременните българи с техните
 • постижения и стремежи. Тя допринася за съхраняване на националната, културната и духовната
 • идентичност на българите по света. Учениците посетиха няколко обекта.
 • Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващото образование“ – процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование”, проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование.
 • в рамките на проекта се разработи и се утвърди от МОН модел и инструмент за приобщаващо образование на деца и ученици. По проекта са предвидени и частично реализирани специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, както и дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в училището;
 • участието в проекта е нов, модерен поглед към визията за училище в XXI век. Това е начин на екипна работа за управление на училищните ресурси и процеси за промяна на училищната среда, за промяна на нагласите към многообразието в класната стая и приобщаващото образование и за по-активно и пълноценно участие на всички членове на училищната общност;
 • реализация – към момента се изпълнява по ДЕЙНОСТ 5.1.
 • През предходните две учебни години училището работи по следните проекти и програми:
 • Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – училището реализира проекта в частта: допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети и осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование за учениците от V клас посредством ЦПЛР-ЦКО-Варна. Включването в проекта е с цел да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех, както и да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. Изпълни се през втори учебен срок.
 • Проект BG05M2OP001-5.001-0001 – „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ –  проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене;
 • изпълнена Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
 • Изпълнена Дейност 2 – Обучение на ученици от I клас, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда от Десислава Атанасова;
 • изпълнена Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда от Нуртен Селимова;
 1. Проект ,, ЕНЕРГО-ПРО ЗА ОБЩЕСТВОТО“ 

Проектът е реализиран от донорска програма на „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ в направленията „Запазване на околната среда“ и „Изграждане на екологични ценности“ . С осъществяването на този проект училището продължава традициите в изграждането на ценности в своите ученици за екологичен и природосъобразен начин на живот.

Дейности реализирани по проекта:

 • подпомагане традиционното за училището екологично възпитание и образование и активното включване на родителите в определени дейности.
 • изградени са  беседки в двора – 3 бр. – открита класна стая
 • изградена и монтирана е оранжерия;
 • реализирани са  инициативи като „Природата през обектива“ , „Играем, учим и творим сред природата“, „Изкуство от природни материали“. В оранжерията са засадени и
 • заседени цветя, храсти по проекта поддържани цветни лехи, а в двора – ягодова градина и жив плет.
 • успоредно с това продължава  превръщането на двора в място за творчество на клубовете и ателиетата за занимания по интереси, както и за отдих на хората от района;
 • осъществят дейности за групова работа по различни учебни предмети;
 • включени са  родителите в екологични мероприятия на училището;
 • медийни изяви – излъчване на  урок  в откритата класна стая прояви БНТ 1 и урока бе излъчен в предаването „България в 60 минути“. Учениците засадиха цветни теменужки и парички, които ще красят за дълго градината в училището.

     11.   Проект ,, Европейски ден на морето в моята страна“ (EMD in My Country).      Целта на инициативите по проекта, реализирана  в ОУ ,,Васил Априлов“ е да допринесе за повишаване на знанията и подобряване на екологичната култура на младото поколение в опазване на морето, и неговото крайбрежие. Реализирани дейности по проекта:

 • във връзка с развитието на екологичното мислене на учениците от ОУ „Васил Априлов“, 6г клас участва в инициатива за почистване на централния плаж на града. Почистването бе организирано и проведено на 13.05 съвместно с Община Варна.
  Инициативата е част от дейностите по проект  Европейски ден на морето в моята страна“ (EMD in My Country).
 • във връзка с утвърдените документи от Европейската комисия за проект  Европейски ден на морето в моята страна“ (EMD in My Country) учениците от ОУ „Васил Априлов“ организираха изложба във фоайето на училището.
 • беседа и презентация на тема: ,,Нашите морета – тържество на българския морски дух и култура“ пред учениците от IV и VII клас – лектор к.д.п. Александър Г. Александров (морски посланик на добра воля на Международната морска организация).