Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001

„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В подкрепа на учениците със СОП в училището от 06.2016 по проекта работят специалисти – психолог, логопед и ресурсни учители. Направено е обследване и са обхванати всички ученици, за които е установена необходимостта от подкрепа. Проекта има за цел осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в училищата за осъществяване на включващо обучение. В ОУ „Васил Априлов“ работи млад и енергичен екип, който обгрижва учениците и подпомага тяхното развитие. Организират се много мероприятия и се водят необходимите часове.