Чрез спорт срещу агресията и насилието

ОУ „Васил Априлов“ се включи в инициативата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и пълнолетните на район Одесос като отбеляза деня със спортни дейности.

спорт 1 спорт 2 спорт 3