ИНОВАЦИЯТА В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ГРАД ВАРНА

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ЗА 2020-2021 ГОДИНА

 

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми повишава качеството на образованието т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал.

ИНОВАЦИЯТА В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Въвеждане на иновации за подобряване екологичното мислене на учениците и повишаване на грижите за околната среда в  ОУ „Васил Априлов“ – Варна

Целта на иновацията е екологичното образование и възпитание в училище да формира екологична култура и екологично съзнание, готовност и способност за опазване и възпроизводство на околната среда. Екологията предполага холистичен подход, условия и възможности за развитие на кръгова икономика и начин децата да се запознаят с нея в съответствие с Концепцията на МОН и РУО за регионалната и националната политика на свързване на училищата с опазването на околната среда.

Екологичните норми, идеи и мотиви за действие, които се установяват в училищна възраст, са основата, на базата, на която се изгражда по-нататъшно усъвършенстване на екологичното поведение на учениците през последващото им възрастово развитие.  Затова целта на иновацията е овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с веществата, организмите, природните процеси, стимулиране на интерес към природата и на стремеж за опазване на околната среда и собственото здраве. Планираме да въведем нов учебен предмет за учениците от  6а и 6б  клас: „Основи на екологията“.  45 ученика ще изучават дисциплината в рамките на 2 последователни години. Ще използват интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и „обучение чрез правене“.

Опазването на околната среда е много важен проблем, който стои пред съвременното общество. В днешно време, в условията на бързоразвиващия се научно-технически прогрес човекът все по-активно се намесва в природните процеси. Затова опазването на околната среда се превръща в един от най-важните и актуални проблеми. В условията на глобално замърсяване на планетата и увеличено потребление на природни ресурси, това замърсяване оказва голямо влияние върху здравето и  живота на хората. Затова е много важно да се борим с този проблем тъй като той е глобален социален проблем. За решаването му е необходимо да се обърне специално внимание на екологичното възпитание и образование на децата. 

Открит урок – 4б клас

На 18.01.17 г. беше проведен открит урок по математика в 4 б клас с класен ръководител Виктория Генчева по Плана на Комисията за квалификационна дейност в училището. Учениците показаха усвоените до момента знания за умножение на многоцифрени числа с едноцифрени.

IMG_20170118_110916 IMG_20170118_110932 IMG_20170118_111507 IMG_20170118_112053

Олимпиада по БЕЛ

Уважаеми ученици и родители,

Напомняме Ви, че на 8.01.17г. (неделя) в училище ще се проведе Олимпиада по български език и литература за учениците от 5, 6 и 7 класове. Олимпиадата е с начален час 9:00ч. Всички участници да се явят в училище в 8:30ч. От Ръководството