Първенство по футбол за ученици 2023г.

Отборът по футбол на училището участва в градското първенство по футбол като срещата е част от календара по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Състезава се в среща с ОУ „Св. Иван Рилски“ град Варна и победи убедително с 7:0 като продължава в следващият кръг на първенството.

В следващата среща с ОУ „Йордан Йовков“ също се бориха мъжки макар да претърпяха загуба.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 2023-2024

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че за предстоящата учебна 2023/2024 година ОУ „Васил Априлов“ ще кандидатства за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт на Министерство на образованието и науката. В тази връзка и при получено финансиране ще бъдат сформирани следните групи от съответните специалисти:

 • ФУТБОЛ, МОМЧЕТА, 5-7 КЛАС;
 • ВОКАЛНА ГРУПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАБАВНА И ЕСТРАДНА ПЕСЕН, 1-4 КЛАС;
 • ВОКАЛНА ГРУПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАБАВНА И ЕСТРАДНА ПЕСЕН, 5-7 КЛАС;
 • ТЕАТРАЛНА ГРУПА, 5 – 7 КЛАС.

В тази връзка училището ще привлече за ръководители съответните специалисти – треньор по футбол, музикален и театрален ръководител.

ОТ УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО

Театър за Коледа

Учениците от театралната група по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ с ръководител Марияна Григорова представиха своето изпълнение за Коледа пред своите съученици.

Проект „Равен достъп до училищно обазование в условията на кризи“

Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати
всички училища в страната.
Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и
приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на
образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в
  електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за
  по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на
  преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния
  процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и
държавни училища, образователни медиатори и родители.

Министерството на образованието и науката организира, управлява, изпълнява и
контролира дейностите по проекта чрез Екип за организация и управление на проекта на
централно ниво (ЕОУП), териториални екипи за организация и управление на проекта (ТЕОУП)
към всяко РУО и училищни екипи за организация и управление на проекта (УЕОУП).
Министърът на образованието и науката определя със заповед ръководител на проекта.

Споделяне на добри практики по НП „Иновации в действие“

Основно училище „Васил Априлов“ е иновативно училище с преподаване на екология и опазване на околната среда за 2020-2021 и 2021-2022 учебни години и участва в НП „Иновации в действие“ с партньори две училища от град Велико Търново – ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ „Христо Ботев“. В дейностите са включени и институции като ТУ – Варна, катедра „Екология и опазване на околната среда“

https://www1.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/novini

„Учим и знаем правилата“ – изградена външна учебна площадка за обучение по пътна безопасност в ОУ „Васил Априлов“, гр.Варна“ с подкрепата на Тотал E&П България

Новата площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата в ОУ„Васил Априлов“, изградена със средства на Тотал E&П България,  вече е отворена за учениците, съобщава Дирекция „Образование и младежки дейности “ на Община Варна.

Основна цел на проекта е формиране на представа за пътната среда, формиране на култура на поведение на пътя, развиване на сетивните възприятия и концентрацията  на учениците, изграждане на умения за безопасно придвижване, пресичане при  светофар и на пешеходна пътека и намаляване броя на пострадали ученици в пътно-транспортни произшествия.

Чрез  обучението на външната учебна площадка училището ще изпълнява целта в дългосрочен план, а учениците ще развиват умения за безопасно поведение на пътя.

 Площадката е снабдена с пътни знаци, стоп палка, а децата ще използват светлоотразителни жилетки. Чрез учебно-възпитателния процес и прилагането на интерактивни методи и средства, учениците ще могат да анализират и преценяват пътно-транспортната ситуация и поведението на участниците в нея.

Така обучението по БДП в училището ще бъде по-практически насочено и децата ще усвояват правилата за безопасност в  защитена среда

Пътната безопасност и обучението на младите хора са приоритети на програмата за солидарност и граждански инициативи на Тотал, чиято цел е да допринася за развитието на общности и региони, в които енергийната група Тотал осъществява своята дейност.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПРОЕКТА

https://class.mon.bg/

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

Допълнителна информация може да получите от Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващо образование.

 

ИНОВАЦИЯТА В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ГРАД ВАРНА

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ЗА 2020-2021 ГОДИНА

 

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми повишава качеството на образованието т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал.

ИНОВАЦИЯТА В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Въвеждане на иновации за подобряване екологичното мислене на учениците и повишаване на грижите за околната среда в  ОУ „Васил Априлов“ – Варна

Целта на иновацията е екологичното образование и възпитание в училище да формира екологична култура и екологично съзнание, готовност и способност за опазване и възпроизводство на околната среда. Екологията предполага холистичен подход, условия и възможности за развитие на кръгова икономика и начин децата да се запознаят с нея в съответствие с Концепцията на МОН и РУО за регионалната и националната политика на свързване на училищата с опазването на околната среда.

Екологичните норми, идеи и мотиви за действие, които се установяват в училищна възраст, са основата, на базата, на която се изгражда по-нататъшно усъвършенстване на екологичното поведение на учениците през последващото им възрастово развитие.  Затова целта на иновацията е овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с веществата, организмите, природните процеси, стимулиране на интерес към природата и на стремеж за опазване на околната среда и собственото здраве. Планираме да въведем нов учебен предмет за учениците от  6а и 6б  клас: „Основи на екологията“.  45 ученика ще изучават дисциплината в рамките на 2 последователни години. Ще използват интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и „обучение чрез правене“.

Опазването на околната среда е много важен проблем, който стои пред съвременното общество. В днешно време, в условията на бързоразвиващия се научно-технически прогрес човекът все по-активно се намесва в природните процеси. Затова опазването на околната среда се превръща в един от най-важните и актуални проблеми. В условията на глобално замърсяване на планетата и увеличено потребление на природни ресурси, това замърсяване оказва голямо влияние върху здравето и  живота на хората. Затова е много важно да се борим с този проблем тъй като той е глобален социален проблем. За решаването му е необходимо да се обърне специално внимание на екологичното възпитание и образование на децата. 

Стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В ОУ „Васил Априлов“ за учебната 2019-2020 година са формирани три групи за подкрепа на ученици в прогимазиален етап на обучение – две по математика  (в пети и шести клас) и една по БЕЛ (в пети клас).