Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В подкрепа на учениците със СОП в училището от 06.2016 по проекта работят специалисти – психолог, логопед и ресурсни учители. Направено е обследване и са обхванати всички ученици, за които е […]

» Read more

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Стартира проект „Твоят час“ в ОУ „Васил Априлов“-гр. Варна На 01 ноември 2016г. в ОУ „Васил Априлов“-гр.Варна стартира проект „Твоят час“. В резултат на проучване желанията на учениците с анкетни карти се сформираха общо четиринадесет групи:- в начален и прогимназиален етап три групи за преодоляване на обучителни затруднения и единадесет групи за занимания по интереси. Учениците ще спортуват, творят и […]

» Read more

Проекти

1. Работа по проекти и програми № Дейност/период на реализация Кратко описание 1. Обучение, възпитание и развитие на учениците,  постигнатото ниво на обученост,интереси, възможности, ОУ “Васил Априлов” е учебно заведение с 100-годишна история. За нашето училище са характерни освен изискванията за компетентност по всеки учебен предмет, също и изискванията за общи компетентности. По своята същност те са общочовешки умения.  През […]

» Read more

Проекти

Информация за проектите, по които работи ОУ „Васил Априлов” През учебната 2012/2013 г. по традиция ОУ „Васил Априлов” спечели и работи по проекти на европейски, национални и общински програми. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ: 1.През месец март 2013 г. комисия в Брюксел оцени качеството, пълнотата, реалистичността и визията на изготвения двегодишен план за развитие, въз основа на който ОУ „В. Априлов“ е едно […]

» Read more
1 2