Обществена поръчка за доставка на закуски за 2016/2017 г.

Публична покана Необходими документи Заповед Изисквания Разяснения Запитване към участници на основание чл. 70 от ЗОП ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ Отговор Международен колеж ООД Отговор Залива 47 СП АД Договор

» Read more

Покана за представяне на оферти за саниране на фасада на физкултурен салон и част от училищна сграда

Заповед Документация първа страница Документация и приложения Договор физкултурен салон Договор фасада основна сграда

» Read more

Обществена поръчка за ежедневна доставка на закуски за 2015 г.

Обществена поръчка за ежедневна доставка на закуски за подготвителен и начален етап. Договор Решение Комисия Регистрация Заповед Документация  

» Read more

Отдаване на помещения под наем

ОУ „Васил Априлов“ гр. Варна обявява конкурс за отдаване под наем на помещения. Повече информация за условията на конкурса можете да получите от приложените по долу документи или на тел. 052/604 299. график Договор Необходими документи Обява Условия за участие  

» Read more

Обществена поръчка за ремонт на парокотелна инсталация

Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, обявява обществена поръчка за ремонт на парокотелна инсталация: BG-Варна ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130, За: Албена Руменова Комитова – Директор; Николай Димитров Николов – ПД АСД, България 9000, Варна, Тел.: 052 604299; 052 604297, E-mail: ouaprilov1909@abv.bg, Факс: 052 604297 Място/места за контакт: гр. Варна […]

» Read more

Покана за обществена поръчка

Документация ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130, За: Албена Руменова Комитова – Директор; Николай Николов – СУЧР, България 9000, Варна, Тел.: 052 604298, E-mail: ouaprilov1909@abv.bg, Факс: 052 604297 Място/места за контакт: гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http/www.ouvasilaprilov.com. Адрес на профила на купувача: http/www.ouvasilaprilov.com.   ОБЕКТ […]

» Read more

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

УТВЪРДИЛ                                                                         ДАТА: ……………………. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   …………………………………….. (Албена Комитова –       Директор на ОУ „Васил Априлов”   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Цялостно обновяване на покрива на основната сграда на ОУ „Васил Априлов” – гр. Варна, доставка на необходимите за целта материали, […]

» Read more
1 2