ДО ДИРЕКТОРА НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

opisaniya na administrativnite uslugi

Инфо 136 – детска градина-2

Инфо 141 – диплома

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 143 – валидиране

Инфо 149 – проверка способности-1

Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 153 – дубликати

Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф.

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО